REGULAMIN PROMOCJI

„100 za 5000”

Czas trwania 01.07.2023 – 30.06.2024

1. Postanowienia ogólne:

 1.1 Nazwa promocji: „100 zł rabatu na ubezpieczenia za każde wydane 5000 zł na wakacje„ zwana dalej („Promocja”);;

 1.2 Organizatorem Promocji jest RCU Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 65, 41-600 Świętochłowice z kapitałem zakładowym w wysokości 15 000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS   0000584751, REGON: 362236015, NIP: 6272743333 („Organizator”);

 1.3 Promocja nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Definicje pojęć:

 2.1. Placówka RCU – jednostka organizacyjna umożliwiająca skorzystanie z usług świadczonych przez Organizatora;

 2.2 Centrum telefoniczne – centrum telefoniczne umożliwiające skorzystanie z usług świadczonych przez Organizatora;

 2.3. Serwis internetowy – serwis internetowy umożliwiający skorzystanie z usług Organizatora w sposób elektroniczny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znajdującym się pod adresem: https://rcuwakacje.pl/ ;

 2.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 2.5. RCU Wakacje – jednostka organizacyjna Organizatora świadcząca usługi biura podróży;

 2.6. Voucher Ubezpieczeniowy RCU – voucher uprawniający do otrzymania 100 zł zniżki na zakup polisy ubezpieczeniowej u Agenta RCU Ubezpieczenia za każde wydane 5000 zł na zakup wakacji w RCU Wakacje, po spełnieniu przesłanek określonych w Regulaminie. Voucher  jest  dokumentem na okaziciela, w formie papierowej lub elektronicznej, jednokrotnego użytku, nie jest środkiem płatniczym ani przedmiotem obrotu, stanowi jedynie potwierdzenie prawa do udziału w Promocji. Voucher pozostaje ważny przez okres wskazany w pkt 4.4.

 2.7. Klient detaliczny – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Jednoosobowy Przedsiębiorca zawierający umowę o świadczenie usług przez Organizatora;

 2.8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Warunki korzystania z Promocji:

 3.1 Czas trwania promocji: 01.07.2023 do 30.06.2024. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne;

 3.2 Miejsce skorzystania z Promocji – w Placówkach RCU lub za pośrednictwem serwisu internetowego przez platformę RCU online lub za pośrednictwem infolinii telefonicznej;

 3.3 Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 3.4 Promocja skierowana jest do Klientów detalicznych;

 3.5 Klient, który w trakcie czasu trwania Promocji zakupi w Placówkach RCU Wakacje lub za pośrednictwem Serwisu internetowego przez platformę RCU online lub za pośrednictwem infolinii telefonicznej i wyjedzie na tą imprezę, nabywa prawo do otrzymania Vouchera   Ubezpieczeniowego RCU o wartości 100 zł za każde wydane 5000 zł na wyjazd zakupiony przez RCU Wakacje.

 3.6 Promocja nie dotyczy zakupu Imprezy turystycznej w celach ich dalszej odsprzedaży.

 3.7 Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Organizatora.

4. Szczegółowe warunki Promocji

 4.1 Promocja polega na przyznaniu Klientowi 100 zł rabatu na zakup polisy ubezpieczeniowej u Agenta RCU Ubezpieczenia za każde wydane 5000 zł. n zakup imprezy turystycznej w RCU Wakacje w postaci przekazania mu Vouchera Ubezpieczeniowego RCU po spełnieniu  warunków określnych w punkcie 3;

 4.2 Klient może skorzystać z rabatu na podstawie Voucheru Ubezpieczeniowego RCU lub kilku Voucherów Ubezpieczeniowych RCU na zakup polisy ubezpieczeniowej, przy czym wykorzystanie Voucheru nie może spowodować zmniejszenia ceny polisy do kwoty niższej niż 1 zł.

 4.3 Warunkiem skorzystania z rabatu na zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem Agenta RCU Ubezpieczenia w wysokości określonej w pkt. 4.1 z uwzględnieniem pkt.4.2 przy użyciu VOUCHERA Ubezpieczeniowego RCU jest zakup imprezy turystycznej w Placówce RCU Wakacje lub za pośrednictwem Serwisu internetowego przez platformę RCU online lub za pośrednictwem infolinii telefonicznej w trakcie czasu trwania Promocji i jednocześnie wyjazdu na zakupioną imprezę turystyczną;

 4.4 Klient ma prawo do otrzymania Vouchera Ubezpieczeniowego po powrocie z Imprezy turystycznej. Otrzymany VOUCHER Ubezpieczeniowy RCU zachowuje swoją ważność przez 12 miesięcy od daty wydania i w tym czasie może być wykorzystany przy zakupie polisy ubezpieczenia za pośrednictwem Agentów RCU Ubezpieczenia;

 4.5 Po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania Vouchera Ubezpieczeniowego RCU, Voucher Ubezpieczeniowy traci swoją ważność;

  4.6 Promocja skierowana jest do Klientów spełniających warunki wskazane w Regulaminie. W przypadku otrzymania Vouchera Ubezpieczeniowego RCU przez Klienta niespełniającego ww. warunków, Organizator ma prawo do dezaktywacji przyznanego Rabatu, odmowy zastosowania Rabatu lub do domagania się zwrotu korzyści uzyskanych przez Klienta niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

5. Inne postanowienia:

 5.1 Klient ma prawo zgłosić reklamację w związku z procesem udzielania zniżek w ramach Promocji. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać:

• bezpośrednio/osobiście w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie firmy RCU Serwis Sp. z o.o., Katowicka 65, 41-600 Świętochłowice składając pismo w tym przedmiocie,

• przesłać listownie na adres: RCU Serwis Sp. z o.o., Katowicka 65, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja Vouchera Ubezpieczeniowego RCU”,

• telefonicznie pod numerem telefonu 570 822 688 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora), w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00,

• przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@rcuwakacje.pl;

 5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Klienta listem lub e-mailem na adres podany w piśmie reklamacyjnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta związanych z nabytym produktem;

 5.3 Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz opis wskazujący przyczynę reklamacji;

 5.4 Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach partnerskich RCU oraz na stronie internetowej www.rcuwakacje.pl;

 5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego;

 5.6 Klient nie może przenieść praw ani obowiązków związanych z Promocją na osoby trzecie;

 5.7 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rcuwakacje.pl oraz w siedzibie firmy RCU Serwis Sp. z o.o., Katowicka 65, 41-600 Świętochłowice. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany;

 4.7 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora. Wyjątek stanowią spory, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą – w takich przypadkach spory poddane będą pod rozstrzygnięcie na zasadach ogólnych.

 4.8 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023

Klauzula RODO:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów - Uczestników Promocji jest Organizator tj.: RCU Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 65, 41-600 Świętochłowice, KRS 0000584751, REGON: 362236015, NIP: 6272743333;

 2. Dane osobowe Klientów – Uczestników Promocji pod nazwą:

 „100 zł rabatu na ubezpieczenia za każde wydane 5000 zł na wakacje„ będą przetwarzane wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 15   lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym wykorzystano Voucher;

3. Dane osobowe Klientów – Uczestników Promocji, podane przez Klienta – Uczestnika zgłaszającego reklamację, przetwarzane będą w celu:

a) przyznania zniżki – podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez zawarcie umowy ubezpieczeniowej objętej zniżką;

b) przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia Klienta - Uczestnika Promocji. Okres przechowywania i przetwarzania jego danych może ulec przedłużeniu, jeśli okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Promocji;

5. Podanie danych osobowych przez Klienta- Uczestnika Promocji , o których mowa w punkcie „5.3 Inne Postanowienia” Regulaminu jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne w celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, jej rozpatrzenia przez Organizatora, a także zawiadomienia Klienta-Uczestnika Promocji o sposobie jej rozpatrzenia.

6. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Obecne przepisy uzasadniają zastosowanie pięcioletniego okresu przechowywania danych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy.

7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Organizatora pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.

10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dalsze szczegółowe informacje dot. RODO i sposobu postępowania znajdują się na stronie www.rcuwakacje.pl Organizatora.

Świętochłowice, dnia 30 czerwiec 2023 roku.